Cần ứng xử đúng với Bitcoin

Phải nói một cách đầy đủ rằng Bitcoin (thường được ký hiệu là BTC) không phải là một loại tiền tệ theo những hình thái tiền tệ mà chúng ta từng biết và sử dụng. rut tien the tin dung Tiền tệ hiểu theo nghĩa rộng là tất cả những vật được sử dụng để…