Tín dụng tăng 20%: Không khó nhưng quan trọng là nền kinh tế có hấp thụ được?

You are here: